Cześć masz do nas pytania? Pisz: sklep@happy-bobo.com lub dzwoń tel. 506 358 269  Czekamy na kontakt od Ciebie

Newsletter
Zostań z Happy Bobo na dłużej wpisz swój email, a będziemy przesyłać informacje o naszych nowościach i promocjach. Nie wysyłamy SPAMu
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO happy-bobo.com

 

Definicje

W regulaminie sklepu internetowego www.happy-bobo.com , zwanego dalej „Regulaminem”, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – HAPPY BOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku (15-282) przy ul. Pięknej 1 lok 200, wpisana do Centrali Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5423324853, REGON 381061348, adres e-mail: biuro@happy-bobo.com, tel. 505 974 839;
 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej happy-bobo.com oraz jej podstronach;
 3. Klient – każdy podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego).

Postanowienie wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na zawieraniu przez Internet lub telefonicznie umów detalicznej sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu realizacji zamówienia Klienta (w tym w zakresie potwierdzenia zamówienia, wskazania danych do dokonania przelewu, korespondencji w trakcie realizacji zamówienia itp.) Sprzedawca będzie się kontaktował z Klientem drogą e-mailową na wskazany przez Klienta adres e-mailowy. Do kontaktu ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres e-mail w części Regulaminu zatytułowanej „Definicje” pkt 1. W razie konieczności wyjaśnienia wątpliwości bądź niezwłocznego przekazania informacji odnośnie realizacji zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany przez niego numer telefonu.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient, w celu zakupu towarów u Sprzedawcy, może składać zamówienia:
 2. za pośrednictwem Sklepu – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Klient wybiera towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia dodanych tam towarów lub rezygnacji z dokonania zakupów.
 4. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
 5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, które Klient chce zamówić, aby dokonać zamówienia należy kliknąć ikonę „Zobacz zamówienie” lub ikonę „Twój koszyk”.
 6. Po kliknięciu ikony „Zobacz zamówienie” lub „Twój koszyk” zostanie wyświetlony formularz, w którym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres (ulicę, numer domu, miejscowość z kodem pocztowym), a ponadto, jeżeli zakupy dokonywane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nazwę firmy, NIP, adres siedziby (ulicę, miejscowość z kodem pocztowym). W polu znajdującym się nad formularzem Klient powinien wybrać sposób dostawy i płatności, które zostały opisane w kolejnych częściach Regulaminu.
 7. Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz wszelkich danych, a następnie potwierdzić je poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” bądź może również ich nie potwierdzać i wrócić do koszyka.
 8. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 9. Po złożeniu zamówienia w każdej z możliwych form, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zgodnie z wyborem, Klienta. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie towary objęte zamówieniem są skompletowane i gotowe do wysyłki. Paragon fiskalny lub faktura VAT wysyłane są razem z towarem do Klienta. Klient, który wybierze fakturę VAT zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych do jej wystawienia.
 11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego realizacji. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mail oraz numer telefonu wskazane w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1. Zmiany w zamówieniu, o których mowa w niniejszym punkcie, dokonywane przez Konsumenta nie naruszają prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w części Regulaminu „Prawo odstąpienia od umowy” oraz w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny towarów i całkowity koszt zamówienia

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca może zmieniać ceny towarów podawane w Sklepie, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.
 3. Cena podana przy każdym towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sprzedawca może zmieniać asortyment Sklepu, wprowadzać nowe towary do Sklepu, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne lub wprowadzać w nich zmiany, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.
 5. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy towaru oraz kosztów obsługi płatności oraz opłat za przelewy. Koszty te pokrywa Klient. Aby ustalić całkowity koszt zamówienia do ceny towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy towarów oraz obsługi płatności. Całkowity koszt zamówienia wyświetlany jest Klientowi w chwili dokonania wyboru sposobu dostawy i płatności. Klient uiszcza opłaty ze przelewy zgodnie z tabelą opłat obowiązującej w danym banku (w którym ma Klient ma konto).
 6. Klient może zapoznać się z kosztami dostawy oraz obsługi płatności jeżeli dokonał już wyboru towaru poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”. Koszty dostawy i obsługi płatności wyświetlają się po rozwinięciu opcji „Sposób dostawy i płatności”. Koszty dostawy wskazane zostały również w części Regulaminu zatytułowanej „Dostawa towaru” pkt 2.
 7. Sprzedawca może ustalić określony poziom wartości zamówienia, po przekroczeniu którego koszty dostawy towaru maleją lub ponosi je w całości Sprzedawca.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. płatność przy odbiorze (za pobraniem): należność pobiera kurier przy dostawie przesyłki,
 2. płatność z wykorzystaniem tzw. „szybkich płatności” za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, oferowanych przez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (płatność przelewy 24),
 3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (płatność na konto).

 

Dostawa towaru

 1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na odbiór osobisty towaru (który nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla Klienta) ani nie ustali sposobu dostawy indywidualnie ze Sprzedawcą, dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. Przewidywany czas dostawy wynosi 2-3 dni robocze.
 3. Koszt dostawy zależny jest od wybranej przez Klienta formy płatności i wynosi w przypadku płatności:
 4. przelewem na konto – 15,50 zł brutto,
 5. z wykorzystaniem tzw. „szybkich płatności” (przelewy24)  – 15,50 zł brutto,
 6. przy odbiorze (za pobraniem) – 23 zł brutto.

Dostawa towaru odbywa się w czasie wskazanym w części Regulaminu „Czas realizacji zamówienia” do miejsca wskazanego przez Klienta.

7.Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient powinien zadbać o podanie aktualnego i poprawnego adresu dostawy zamówionego towaru, co uprości dostawę towaru do Klienta oraz znacznie skróci jej czas.

8.W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, zaleca się, aby Klient dokonał jej otwarcia i sprawdzenia stanu zawartości. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki sugeruje się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół niezgodności, który powinien być podpisany przez Klienta i kuriera dostarczającego przesyłkę. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Termin płatności oraz czas realizacji zamówienia

 1. W przypadku wyboru przelewu (płatność na konto) jako formy płatności, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail, w którym wskazany jest numer rachunku bankowego do zapłaty.
 2. W przypadku wyboru tzw. ''szybkich płatności'' (płatność przelewy24) Klient dokonuje płatności online, zaraz po złożeniu zamówienia i przekierowaniu go na stronę www.przelewy24.pl (operatora tzw. „szybkich płatności” oferowanych przez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.).
 3. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
 4. a) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przez system płatności PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 5. b) w przypadku wyboru pobrania (płatność przy odbiorze) jako formy płatności lub odbioru osobistego jako formy dostawy – niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 6. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia (w zależności o rodzaju i ilości zamówionego towaru). Średni czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze. Jeśli realizacja zamówienia miałaby się wydłużyć ponad 5 dni roboczych Sprzedawca poinformuje Klienta o tym drogą e-mailową lub telefonicznie.
 7. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni ustawowo uznane za wolne od pracy) realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych.
 8. W przypadku, gdy Klient nie będący Konsumentem nie dokonał odbioru przesyłki z towarem, niezależnie od wybranej formy płatności, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki, chyba, że w tym czasie Klient nie będący Konsumentem skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona zapłaty za zwrot przesyłki do Sprzedawcy, jak również dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę (o ile jeszcze tego nie uczynił), wówczas ponowna dostawa zostanie zrealizowana, a umowa sprzedaży nie ulegnie rozwiązaniu.
 9. Postanowienia pkt 6 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów, wobec których stosuje się ustawę o prawach konsumenta, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące.

Prawo odstąpienia od umowy dla Konsumentów

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje mu, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią (inną niż dostawca towaru).
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego na piśmie lub drogą e-mailową.
 3. Konsument ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać swoje oświadczenie do Sprzedawcy na jego adres pocztowy lub adres e-mailowy wskazany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1 przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia.
 5. W przypadku wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogę e-mailową Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu wyśle do Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy towaru (z  tym zastrzeżeniem iż Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów dostawy towaru wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. W każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 9. Towar odpowiednio zabezpieczony Konsument odsyła lub dostarcza osobiście niezwłocznie na swój koszt, na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie towaru do  Sprzedawcy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co oznacza, iż Sprzedawca nie pokrywa kosztów zapakowania, zabezpieczenia czy przesyłki towaru od Konsumenta do Sprzedawcy.
 11. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odsyłanego towaru wynikające z  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, a także z jego nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu.

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.
 3. Reklamacje dotyczące towaru można składać pisemnie lub drogą e-mailową na adres Sprzedawcy wskazany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1. W reklamacji należy opisać rodzaj wady towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem. W celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca dołączenie zdjęcia reklamowanego towaru, co jednak nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i w związku z tym przy uszkodzeniach mechanicznych towaru do zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się dołączenie protokołu szkody spisanego przez kuriera przy odbiorze przesyłki, albo w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki. W tym przypadku sugeruje się także dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego fotografii uszkodzeń. Wyżej wymienione dokumenty wymagane są przez firmę kurierską, która rozpatruje te reklamacje, jednakże nie są warunkiem koniecznym dla zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Konsumentowi przysługują roszczenia reklamacyjne szczegółowo określone w przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Konsument odsyła lub dostarcza do Sprzedawcy reklamowany towar na własny koszt, który w przypadku uznania reklamacji za zasadną, zostanie mu zwrócony na wskazane konto bankowe wraz z kosztem zakupu towaru i kosztem wysyłki od Sprzedawcy do Konsumenta. Sprzedawca nie przyjmuje niezamówionych przesyłek za pobraniem.
 7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru, z zastrzeżeniem art. 558 § 2 k.c.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Happy Bobo Sp z.o.o z siedzibą przy ul. Pięknej 1, lokal 200, 15-282 Białystok
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie charakter techniczny i ułatwiają orientację w jego tekście.
 2. Do korzystania ze Sklepu wystarczające jest standardowe oprogramowanie tj. system operacyjny oraz przeglądarka internetowa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl